Hem Projektgrupp Om Projektet

Om projektet

Projektets syfte

Att utveckla ett webbaserad nationellt stöd för högskolornas pedagogiska arbete kring lärandemål, examination och läraktiviter. Det delvis interaktiva stödet bygger konceptuellt på ideerna kring ”Constructive Alignment” där lärandemål (Learning outcomes), läraktiviteter och examination skall hänga ihop på ett strukturerat sätt.

Med en webbaserad nationell resurs för stöd och fortbildning kring lärandemål och kursplanering skulle arbetet med Bolognaprocessens pedagogiska dimension underlättas betydligt.

Eftersom arbetet med Bolognaanpassning av kurser är i full gång på de flesta universitet och högskolor har projektet i en första etapp publicerat stöddokument för arbetet med lärandemål och kursplanering i oktober 2006

Projektorganisation

SLU står som huvudsökande och projektägare.

Projektansvarig och kontaktperson mot Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet (MNU) vid SLU är Roger Pettersson (chef för Utvecklingscentrum för lärande, UCL). Projektledare är Jan Stockfors (FD, pedagogisk utvecklare, UCL).

Projektgruppen består av kontaktpersonerna vid de inblandade lärosätena, och fungerar som en intern referensgrupp. Det operativa arbetet sker sedan i mindre grupper.